Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

1-KURULUŞ HÜKÜMLERİ
Vakfın Adı
Madde 1 : Bu vakfın adı: MERKEZ SELÇUKLU HİZMET VE EĞİTİM VAKFI’dır. Bu resmi senette bundan böyle kullanılacak vakıf kelimesiyle yalnız bu vakıf kast ve ifade edilmiştir.
Merkez ve Şubeler :
Madde 2 : Bu vakfın merkezi Konya’dadır. Adresi ; Işıklar Mahallesi , Malas Caddesi No:23 Selçuklu / KONYA’ dır. Yönetim kurulu kararı ile adres değiştirilebilir. Vakıf, lüzum görülürse gerekli izinleri alarak Kanunun öngördüğü şekilde yurtiçi ve yurtdışında şube, irtibat bürosu veya benzeri birimler açabilir.
Vakfın Amacı
Madde 3 : Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü eğitim-öğretim, sağlık, sosyal, kültürel, sportif ve çevre ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle, sosyal ve insani meselelerin çözümüne, toplumun maddi ve manevi gelişmesine vakıf senedi çerçevesinde katkıda bulunmaktır. 
Vakfın Çalışma Konuları
Madde 4 : a-Öncelikli olarak semtin fakir, kimsesiz ve bakıma muhtaç kimseleri olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.
b- Vakfın imkanlarıyla çalışan bir aşevi tesisiyle muhtaçlara sıcak yemek dağıtmak ve yedirmek.
c-Fakir ve bakıma muhtaç hastalara yardımcı olmak üzere muayene ve tedavi imkanları sağlamak. Bu maksatla kurulmuş müesseselerle işbirliği  yapmak, faaliyetlerinin idamesine, tesislerinin genişletilmesine yardımcı olmak üzere sağlık ocakları, hastane ve şifa yurtları tesis ve inşa edip işletmek.
d-Fakir, kimsesiz ve düşkün kimselerin barınabileceği huzurevleri  tesis  veya inşa edip işletmek.
e-İş bu fıkra dahil sonra gelecek tüm fıkralarda yazılı işleri yasalar çerçevesinde ayrıca gerekmesi halinde tüm yasal gerekli izinleri almak üzere ilmi ve yasal mahalli kuruluşlarla işbirliği yaparak, Mevlana ve diğer Türk-İslam büyükleri başta olmak üzere her türlü ilmi, dini  ve milli konularda araştırmalar ve bu değerlerin bilinmeleri, yayılmaları için yurt içi ve yurt dışında çalışma organizasyon ve yayınlar yapılmasını temin ve teşvik etmek, bu tür çalışmalara maddi ve manevi destek sağlamak, hazırlanacak her türlü yazılı, sesli,  görüntü v.b. Türkçe ve diğer yabancı dillerde eserler yayınlamak,  gerekli görülenleri tercüme ettirmek ve yayın için gerekli mizanpaj ve grafik v.b. teknik hizmetler sunarak bunları neşretmek, ücretli veya ücretsiz dağıtmak. İlmi konularda her türlü araştırma, inceleme, ve toplantıyı bizzat tertip ve teşvik etmek, gerektiğinde neşriyat faaliyetlerini idame için müesseseler kurmak ve bu konularda kurulu resmi ve özel her türlü müesseselerle işbirliği yapmak.
f- Kurucuların uygun göreceği veya ilgili bakanlıkla Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tavsiye edeceği, yurt içinde ve yurt dışında okul, dershane, mescit veya camiler, diğer mabetler yapmak, yaptırmak, amaçlarına yönelik organizasyon, seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek. Bununla ilgili faaliyetlere yardımcı olmak.  Yapılmış olan camileri temizlemek ve temizletmek.
g- Kabiliyetli ve fakat muhtaç, her derecede öğrenim gören Türk çocuklarının tahsil yapmalarını temin için imkanlar hazırlamak, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, iskan, iaşe, ibate ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahipleri için ücretsiz olmak üzere yurtlar, öğrenim merkezleri ve kurslar açmak, kuran kursları yapmak, Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kuran Kurslarına imkanlar ölçüsünde iaşe ve ibate desteği vermek, öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırarak onları ülkemize ve milletimize yarayan hasletlerle donatmak, maddi ve manevi yönden kusursuz yetiştirmek üzere burslar vermek, yarışmalar düzenlemek, mükafatlar ihdas etmek, öğrenim kurumlarına yardımcı olmak.
h-Dini ve milli gün ve gecelerde uygun görülen yerlerde dini merasimler tertip ve icra etmek, bu vesile ile yemek dağıtmak.
I-Fakir ve layık olduğuna Yönetim Kurulu’nca kanaat getirilecek kimselere imkanlar  ölçüsünde sosyal yardımlar yapmak, yukarıda zikredilen gayeler ve benzeri hizmetlerle  ammenin refahını temine çalışmak.
i-Memleketimizi, milli kültürümüzü yurt içinde ve yurt dışında, başta ortak kültüre sahip olduğumuz ülkeler olmak üzere kültürel, dini ve sosyal tanıtıcı her türlü kültürel faaliyette bulunmak. Tek başına veya başka kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Türkçe ve diğer dillerde sinema filmi, tiyatro, dergi, bülten, kitap, gazete gibi her türlü periyodik ve sürekli yayınlar ile ulusal ve uluslararası düzeydeki kitle iletişim ve basın-yayın faaliyetinde bulunmak. Ayrıca sesli, görüntülü ve yazılı yayınları internet ortamına taşıyıp yayınlamak ve yayınlatmak, yayınlanmasına yardımcı olmak, bu konularda telif ücretleri ödemek, internet ve benzeri yayın yapan yurt içi ve yurt dışı özel ve resmi müesseselerle vakıf amaçları çerçevesinde işbirliğinde bulunmak.
j-Hanımlar ve kız öğrenciler için okuma –yazma, lisan, çeşitli konularda bilgi ve beceri kursları açmak, açılan kurslara katkıda bulunup sertifika almalarını sağlamak, bu tür hizmet veren müesseselerle işbirliğinde bulunmak, güzel sanatların çeşitli kollarında atölyeler açmak, işletmek, hanımlar kolu kurmak.
k-Çocuk eğitimi alanında yenilikleri takip ederek, çocuğa yönelik sesli, görüntülü, basılı yayınlar hazırlamak ve yayımlamak. Aile ve çocuk konularında çalışmalar yapmak. Çocuk kulübü, çocuk sineması, doğa kulübü, yüzme kulübü, izci kulübü, çocuk tiyatrosu, resim kulübü, çocuk sporu kulübü v.b. kurmak, geliştirmek. Bunun için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak programlar düzenlemek.
l-Mevzuatın müsaadesi dairesinde gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında vakıf faaliyetlerinde bulunmak. Bunun için vakfımızın amaçları doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında öğrencilere hizmet vermek üzere ilköğretim, lise ve yükseköğretim düzeyinde özel okullar , her nevi eğitim ve öğretim tesisleri ve benzeri eğitim ve öğretim kurumları açmak. Bu cümleden olmak üzere ilköğretim , lise, üniversite, yüksekokul, fakülte, akademi, araştırma merkezleri, kreş, yurt, pansiyon, dershane, kütüphane, etüd merkezi v.b. açmak ve işletmek. Bunun için gerekli binaları kiralamak, inşa etmek, veya satın almak. İlgili resmi ve özel kurumlarla işbirliğinde bulunmak.
m-Yurtiçinde ve yurtdışında başarılı ve yardıma muhtaç öğrencilere burs vermek veya öğrenimlerini  tamamlamaları  için her türlü yardımı iaşe ve ibatelerini sağlamak.
n-Yurtdışından kabiliyetli ve muhtaç her seviyedeki öğrencileri ülkemize getirip eğitim, araştırma ve ihtisas yapma olanağı sağlamak ve her türlü iaşe ve ibatelerini sağlamak.
o-Gerektiğinde mevzuatın gereklerini yerine getirerek vakıf faaliyetlerini yapmak için yurtdışında  şube açmak veya uluslararası faaliyette bulunan bir vakfa üye olmak, mevcut vakıflarla işbirliğinde bulunmak.
ö-İmkanları elverdiği ölçüde kurban kesmek isteyen kişilere vakıf nezdinde kurban kesim mahalli tesis ve tahsis etmek. Gerektiğinde ise kurban kesmek isteyenlere kurban kesim mahalli tesis ve tahsisi yanında ayrıca yurt içi ve yurtdışında kurban kesim organizasyonlarında da bulunmak vakfın gayesidir.
p-Eğitim, sosyal ve kültürel amaçla tesisler kurmak, yurtiçi ve yurt dışından vakfımıza gelecek her türlü misafirlerin ağırlanacağı misafirhaneler kiralamak, satın almak, inşa etmek, işletmek, bu müesseselerin yetersiz kaldığı durumlarda bunları otel ve benzeri müesseselerde ağırlamak, bu amaçla resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.
r-İnsanımıza yönelik her seviyede bilgi ve görgü geliştirici mahiyette geziler, ziyaretler, kamplar ve eğitim programları düzenlemek. Bu tür programları düzenleyen  resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. 
Yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurt dışında her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Biz vakıflar, bu gayelerin tahakkukunu ve ilelebet payidar olmasını Cenab-ı Allah’tan diler, devamlılığını Türkiye Cumhuriyeti Adliyesi, Parlamentosu, Hükümeti  ve Vakıflar İdaresi’nin adil, dikkatli ve anlayışlı alakalarına tevdi ederiz.